municipalityLogo ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Плащане на местни данъци и ТБО
ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ
ПИН, издаден от общината


  • Забележка
  • 1. Чрез ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ и ПИН-код, който може да получите от Дирекция „Местни приходи" на адрес: 6800 гр. Момчилград, ул. "26-ти декември" №12 срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
  • 2. Чрез ПИК на НАП. Персонален идентификационен код може да получите от офисите на Националната агенция за приходите;
  • 3. Чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) за физическо лице, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията.
  • 4. В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ
Информация